OOBAMA VISION OF HOPE

NEWS

Online Book

“Our planet's current problem can only be solved by implementing,the 1st century sacrificial love of God,which was revealed in different dimension.”Deacon Eyassu(Oobama).

More

Let's begin to think about Salvation of the Eritrean family in particular before even trying to save the Nation as a whole. Based on this idea we are going to look what can be done to accomplish this Salvation for this particular family.

More
 

 

Oobama Vision Of Hope

 ...For those who are evil will be destroyed, but those who HOPE (Esperansa) in the LORD will inherit the land. (Psalm 37:8-9)


RELIGION:

ORTHODOX :  is a Greek word meaning "proper worship" and "right faith."

EVANGELICAL: Comes from the Greek word meaning "Gospel." We are very Gospel centered Orthodox Christian church,who we believe that solidarity with all christian churches is crucial.


...ስመርርር…. ሕቖ ባርነት ስበርርር…. 


ሃገር ንምድሓን ስድራ ቤት ምድሓን

ህጻን ዕሽነት ዝመለለይኡ ሓደ ኣካል ሕብረተሰብ እዩ

ሓደ ዕሸል: አብልዑኒ፡ አስትዩኒ፡ ናፒ (ዲያፐር) ቀይሩለይ፡ ክደኑኒ ወይ ሕቜፉኒ ወዘተ ናይ ምባል ባህርያዊ ምልክታት ከም ዘለዎ ዳርጋ ኩልና ወለዲ ተዓዚብና አለና:: እዚ ምልክትʼዚ ኣብ ውሽጡ ኩሉ ንዓይ ወይ ኩሉ ብዛዕባይ ዝብል መልእኽቲ ዝሓቜፈ ኮይኑ ነቲ ኣብ ሰባት ዝርኤ ርእሰ ፍትወትን ስስዐን ዝውክል አርእስቲ ኸኣ እዩ:: እዚ ዓይነት ምልክት እዚ እምበኣር ምልክት ዕሸልነት ወይ ቁልዕነት ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክኸውን አይክእልን:: እዞም ዕሸላት እዚኦም ኣሉታዊ ነገርን ጉድለታትን እኳ እንተማዕበሉ ዕሸላት ብምዃኖም ጥራይ ግና ነቲ ኣሉታዊ ባህሪኦም ነኽብሮን ንቕበሎን ኢና:: ካብዚ ዓይነት ናይ ምቕባል ባህሪ እዚ ተገላጊሎም ናብ ምሃብ ክሰጋገሩ ምእንቲ ግና ክንጻወሮምን ብዓቢኡ ኸኣ ክሳዕ ዝዓብዩ ብትዕግስቲ ክንጽበዮምን ናይ ምኽኣል ናትና ግደን ሓላፍነትን ይኸውን::  ከም ትዕዝብተይ  እዚ ወቕቲ እዚ ጉልበትካ ወይ ንዋትካ ይኹን ገንዘብካ ኣባኻ  ኣብ ውልቅኻ ምውዓል እምበር ንኻልእ ጽጉም ሰብ ምሃብ ወይ ኣብ ካልእ ንሓባር አብ ዘርብሕ ሃናጺ ነገር ከተውዕሎ ምፍታን ምስ ዕሽነት ዝተቜጽረሉ ወቕቲ ይመስል:: እዚ ኣርእስቲ̕ዚ ነቲ ዛንታ ሓደ በቃቕ ሰብኣይ የዘኻኽረካ::

ምሒር ተቐባሊ ካብ ምዃን ዝነቅል እታ “እንካ” እትብል ቃል እምበር እታ “ሃባ” እትብል ቃል ካብ መዝገበ ቃላቱ ፈጺሙ ዝሰረዛ ሰብኣይ እዩ: እወ እቲ እንካ እትብል ቃል ምስማዕ ጥራይ ክጽበ ዝጸንሐ ኣብ ርእሰ ፍትወትን ስስዐን ምንባር ዝመረጸ ሰብኣይ። እዚ ሰብ እዚ ሓደ መዓልቲ ከም ገለ ክብል ሸተት ኢሉ ናብ ጉድጓድ ንምጽዳፍ ይደናደን፡ ንታሕቲ ገጹ ከይጸድፍ ብምስጋእ ከኣ ብኢዱ አብ ጯፍ ናይቲ ጉድጓድ ብምሓዝ አብ ክቱር ፍርሒ ተሸሚሙ ነበረ ኣብ ከምዚ ናይ ወጥሪ ኩነታት ከሎ እምበኣር ሓደ ሓላፍ መንገዲ   “ሓገዝ ትደሊ እንተዄንካ ሃባ ግዳ ኢድካ እሞ ክስሕበካ” ብምባል ይውከሶ:: ወዮ ብቂ ዝመለለይኡ ሰብኣይ “ሃባ” እትብል ቃል ምስ ሰምዐ ጥራይ ዕጭ ሓንፈፈ እሞ ሓይሉ ጸንቂቑ፡ ሓገዝ ከይተቐበለ ብኡኡ ኣቢሉ ንታሕቲ ጸደፈ ይበሃል:: ኣብዚ ሓሳብ እዚ ተቐባሊ ምዃንን ዕሸልነትን ወይ ቁልዕነትን፡ ምስ ዕሽነት ምትእስሳር ከም ዘለዎም ኢና ንዕዘብ። ብኻልእ መዳይ “ብቂ” መርኣያ ዕሽነትን ንታሕቲ ገጽካ ናይ ምጽዳፍን ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎን ዘረጋግጽ ብሂል እዩ።  እቲ ንታሕቲ ምስ ጸደፍካ እትዓልበሉ ታሕተዋይ ስፍራ ኸኣ ስፍራ ድኽነትን ቁጠባዊ ጸገምን:ስፍራ ፍርሒን ራዕዲን ስፍራ ኩሉ ኣሉታዊ ነገራትን ክኸውን ይኽእል።

ግብረ ሰናይን ልግሲን ዝመለለይኣ ሽማ ክዕቅቦ ዝመረጽኩ ሓንቲ ሓፍትና ብምኽንያት እቲ ኣዘውቲራ እትገብሮ ሰናይ ግብሪ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ዓንቃፊ ዓይነት ግብርን ዕሽነትን ክቑጸር ተዓዚበ ኣለኹ::  “ኣንታ እዛ እከለስ ኣብ ክንዲ ኣብ ስድራኣን ኣዝማዳን እተውዕሎ ሱቕ ኢላ ገንዘባ ኣብ ጓኖት ሰባት ትብትኖ፡ ክላ እዚኣ ዓሻ እያ”  ብምባል ከኣ ሰባት ክነቕፍዋ ክኢሎም እዮም። እዛ ሓፍትና እዚኣ ግና ካብ ምሃብ ዝርከብ በረኸትን ውሽጣዊ ዕግበትን ኣጸቢቑ ዝተረዳኣ ጥራይ ዘይኮነትሲ፡ ለባምን ኣስተውዓሊትን እቲ ናይ ምዕባይ መስርሕ ዝወደኤትን እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ብወገነይ። 

ብጀካ እዚ ምሃብ ዝብል ኣምር ዝህቦ መለኮታዊን ተኣምራታዊን ሓይሊ ካልእ ብመንጽር ቁጠባዊን ስነ ፍልጠታዊን ዓይኒ እንተተመልከትናን ኣብዚ ክፍሊ̕ዚ መጽናዕቲ ዝገበሩ ሰብ ሞያ ዝሰማምዕሉ ነጥቢ እንተልዩ ወሃብቲን ለጋሳትን ሰባት ኣብ ዕለታዊ መነባብርኦም ዕውታት ምዃኖም እዩ፡ ብፍላይ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ውልቀሰባት ለጋሳትን ወሃብትን ምስ ዝኾኑ ኣዝዮም ዕውታትን ዕጉባትን ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም። እዚ መጽናዕቲ̕ዚ ኣብ ብዙሓት ሰብ ንግዲ ትካላት ዝተፈተነ ሓቂ እዩ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን እንተረአናዮ ኸኣ ብፍላይ እቲ ሓቂ ጎሊሑ ኢና ንርእዮ። ልግስናን ሃብትናን ኣብ ክንዲ ብተናጸል ናብ መቕርብናን ፈተውትናን ጥራሕ ዘቕንዕ፡ ብጥምረት ናብ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዘገድሱ ዓበይቲ ዕማማት እንተዘቕንዕ ካብ ስድራ ሓሊፍና ሃገርውን መድሓንና፡ ንሱ ኸኣ እዩ እቲ ኣምላኽን እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝሕጎሰሉን፡ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሓርነትና ዘቃላጥፍን ሰናይ ግብሪ። ኣንባቢኸ እንታይ ምበልካ/ኪ᎒

ዕሰል ኣብ ስምረት!

ዲ/ ኢያሱ (ኦባማ)  

ሕዳር 2015 ዓ. ም 

 


PLEASE WATCH TO THE FOLLOWING INTERESTING CONNECTIONS BETWEEN THE TWO:

                    

 BARACK                                     

 

EYASSU                              

 

Inspiration

Carries the Spirit Of  "Yes We Can..."

Carries the Spirit Of  "Yes We/You  Can.."

Nationality

He is an African American  

He is an African Australian

Family

His first daughter, Malia born on 90s

His first daughter, Jerusalem born on 90s

Birth

He born in August of 60s

He born in August of 60s

Author

He wrote some books

He translated a book into Tigrigna

Religion

He is a Protestant Christian background

He is an Orthodox Christian background

Tears

He have tears on eyes sometimes

He have tears on eyes many times

Activities

He was a community organizer before he became a President

He is trying to organize communities at the moment


TOP URGENT: Please be tuned as we call every Eritrean Man and Woman for National Day of Protest!